SLO / ANG

Produkti

Podjetje ZZI je s svojimi produkti, rešitvami in storitvami s področja informacijske tehnologije že skoraj 30 let prisotno v organizacijah javne uprave in gospodarstva.

Rešitve za zunanjo trgovino

Rešitve ZZI za zunanjo trgovino zagotavljajo popoln nadzor, upravljanje in brezpapirno izvajanje vseh vrst carinskih, uvozno-izvoznih postopkov za podjetja in špediterje. ZT rešitve delujejo po mednarodnih standardih in vsebinah, potrjenih s strani FURS in EU TAXUD, tako da lahko s certificiranimi rešitvami ZT postopke in preglede izvedete avtomatizirano, verodostojno, hitro in zanesljivo.

Uvoz, izvoz

Programski paket ZZI rešitev za zunanjo trgovino je namenjen pripravi, pregledovanju, arhiviranju in vlaganju carinskih deklaracij in vseh ostalih dokumentov, potrebnih za izvajanje carinskih postopkov na uvozni in izvozni strani. Podprto je tudi izvajanje uvoznih in izvoznih kontrolnih postopkov (ICS in ECS).

Rešitev ZT omogoča vnos, popravljanje in kontrolo podatkov za izvajanje carinjenja in elektronsko izmenjavo sporočil - elektronsko vlaganje deklaracij preko interneta. Poleg ročnega vnosa podatkov je možen tudi avtomatski zajem pripravljenih podatkov iz obstoječega informacijskega sistema uporabnika in izvoz podatkov za poslovni sistem uporabnika. Za izračune dajatev in izbiro šifrantov (TARIC, tečaji, ...) se uporabljajo podatki in funkcije Uprave za carine preko omrežnih storitev, kar zagotavlja dostop do najnovejših šifrantov in pravil.

Uporabniki paketa so lahko tako uvozniki, izvozniki (hišno carinjenje) kot tudi njihovi zastopniki (špediterji), omogočeno je delo z več dovoljenji. V dodatnih modulih ponujamo tudi možnost enostavnejšega ročnega vnosa in spremljanja računov. Špediterji podatke iz računov uporabijo za pripravo deklaracij in za zaračunavanje opravljenih storitev svojim strankam.

ZZIeul zagotavlja celovito podporo za izvajanje carinskih postopkov pri uvozu in izvozu s podporo poenostavljenih postopkov, ePoslovanjem in knjigovodskimi vpisi. 
 
Povezovanje carinjenja v vaš poslovni proces in elektronsko poslovanje poenostavita poslovanje s slovensko Finančno upravo, z vedno posodobljenimi verzijami, ki so usklajene z zakonskimi predpisi.

 

Rešitve za uvozne in izvozne kontrolne postopke

Za izvajanje kontrolnih postopkov na uvozu in izvozu v sklopu ZZI rešitev ponujamo modul ZZIecs in rešitev ZZIics. ZZIecs prevozniku ali njegovemu zastopniku omogoča enostavno elektronsko najavo blaga in posredovanje informacij v obliki izstopne skupne deklaracije, ki se vloži na uradu izstopa iz EU.
 
ZZIics omogoča prevozniku oziroma njegovemu zastopniku enostavno izvajanje uvoznih kontrolnih postopkov, najavo blaga in posredovanje informacij v obliki vstopne skupne deklaracije, ki se mora predložiti v prvem uradu vstopa V EU in vsebuje vse predpisane podatke. 

 

Rešitev za izvajanje tranzitnih postopkov

Carinski tranzit se uporablja za premik blaga med dvema točkama enega ali več carinskih območij. Omogoča začasen odlog plačila carinskih in davčnih dajatev, ki nastajajo pri uvozu, in izvajanje carinskih postopkov na cilju blaga namesto ob vstopu blaga v Carinsko unijo.

ZZI rešitev za izvajanje tranzitnih postopkov je namenjena pripravi in izmenjavi elektronskih tranzitnih dokumentov. Sistem omogoča pregledovanje, vnos in kontrolo ter elektronsko izmenjavo carinskih sporočil – elektronsko vlaganje. Poleg ročnega vnosa podatkov je možno tudi avtomatsko zajemanje pripravljenih podatkov iz obstoječega informacijskega sistema uporabnika. 

ZZIncts (NCTS EU Tranzitni postopki) omogoča vodenje NCTS postopkov na strani prejema in odpreme na poljubni lokaciji. Vlaganje in vodenje tranzitnih postopkov in pošiljk v sistemu je enostavno in hitro ter dostopno 24 ur na dan, vse dni v letu, kar zagotovi boljšo kakovost tranzitnih uslug uporabnikom in poceni njihove poslovne operacije. 

 

Rešitev za poročanje Intrastat

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot.

V podjetju smo razvili rešitev ZZIstat za pripravo in elektronsko vlaganje INTRASTAT poročil, ki zagotavlja učinkovit način pripravljanja, pošiljanja, popravljanja in vodenja poročila Intrastat. Paket omogoča vnos, preračun in kontrolo postavk INTRASTAT obrazcev, elektronsko vlaganje statističnih poročil ter avtomatizacijo mesečnega poročanja Intrastat za premike blaga znotraj EU.

Poleg ročnega vnosa podatkov je možno tudi avtomatsko zajemanje pripravljenih podatkov iz obstoječega informacijskega sistema uporabnika. Zagotovljena je podpora poročanja za več poročevalskih enot v eni rešitvi. 

Uporabniki paketa ZZIstat so lahko uvozniki, izvozniki in njihovi zastopniki.

 

Premiki trošarinskega blaga

Vsak premik blaga, ki je pod trošarinskim nadzorom, je potrebno prek elektronskega trošarinskega dokumenta prijaviti na Carino. Rešitev ZZIemcs je namenjena podjetjem, ki sprejemajo in odpremljajo trošarinsko blago (naftni derivati, alkohol, tobak, ...). Uporabnik lahko na odpremni strani vnaša trošarinske dokumente, na prevzemni strani pa predloži potrdilo o prevzemu.

ZZIemcs zagotavlja enostavno in zanesljivo izmenjavo trošarinskih dokumentov preko sistema EMCS. Povezljivost z drugimi sistemi in aplikacijami naročnika je enostavna in omogoča povezljivost z obstoječim informacijskim sistemom podjetja.


 

ZZInet/bizBox omrežje eIzmenjave EDI

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili skozi celotno delovanje podjetja, razvijamo in stalno nadgrajujemo storitve za digitalno povezovanje podjetij s partnerji. ZZInet/bizBox omrežje povezuje že več kot 10.000 priključkov/podjetij za elektronsko izmenjavo in izvajanje formalnih EDI postopkov med podjetji.

Glavne funkcije ZZInet/bizBox omrežja so:
 • standardizirani odprti priključki in vmesniki za dostop do omrežja,
 • varnost sporočil, vsebine in omrežja ter 24/7 razpoložljivost delovanja,
 • pametno in avtomatizirano usmerjanje izmenjave med partnerji,
 • revizijske sledi in sledljivost poslovanja,
 • zakonska skladnost,
 • podpora standardom (EDI, GS1, CEN, …),
 • povezljivost z drugimi omrežji (Banke, GXS, x.400, Panteon.net, Javna uprava, …).
Z enostavnimi in preglednimi spletnimi vmesniki kot cenovnimi modeli želimo eIzmenjavo približati malim podjetjem.

Z eIzmenjavo sporočil zagotavljamo enostavno povezovanje neodvisnih sistemov partnerjev, lokacij in rešitev.

eIzmenjava
bizBox

 

Platforma bizBox ponuja širok nabor storitev in rešitev za brezpapirno poslovanje med partnerji.
Združuje nabor funkcij za izmenjavo vseh vrst dokumentov in eHrambo ter dodatne rešitve, ki uporabnikom omogočajo digitalizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov za enostavnejše poslovanje z različnimi partnerji (državo, kupci in dobavitelji).
bizBox je integracijska in centralna točka ePoslovanja v več kot 30 poslovnih rešitvah (ERP, DMS, …), ki ponuja preprosto in fleksibilno uporabniško izkušnjo.

S storitvami, kot je izdajanje in prejemanje eRačunov, elektronska izmenjava dokumentov, elektronska hramba, moduli za zunanjo trgovino in eKatalog artiklov se prihranita tako čas kot denar ter poveča konkurenčna prednost podjetja. 


bizBox

 

eNabiralnik

Varen elektronski predal podprt s tehnologijo dolgoročne hrambe dokumentarnega gradiva s priključkom na eIzmenjavo. Malim uporabnikom omogoča formalen prejem in pregledovanje elektronskih eDokumentov preko spleta, ter pošiljanje brez lokalnih rešitev in stroškov nakupa. Zagotavljena je varnost, sledljivost in dokumentov ter procesov izmenjave dokumentov.

eRačuni

Prvi eRačun, ki je bil dostavljen v omrežje UJP, je bil poslan preko bizBox storitve eIzmenjave.

Platforma za eRačune - bizBox

Storitve bizBox vam ponujajo vse, kar podjetje potrebuje za brezpapirno poslovanje z eRačuni. Avtomatizirano formalno izdajo, podpisovanje, hrambo in dostavo uporablja ogromno slovenskih podjetij (podjetja, ki že poslujejo elektronsko, so objavljena v bizBox eImeniku). eRačune lahko preko ZZInet omrežja podjetje izmenjuje s partnerji v javni upravi in gospodarstvu.

S prehodom na elektronsko poslovanje z računi se prihrani čas, za 65 % zmanjšajo stroški obdelave računov in se zagotovi sledljivost v celotnem procesu, od izdaje do plačila eRačuna, skupaj z ePovratnicami in eZavrnitvami. Storitve bizBox so podjetjem in pooblaščenim osebam (npr. zunanjemu računovodstvu) dostopne od koderkoli, 24/7. bizBox je lahko že integriran v ERP sistem podjetja (partnerji bizBox). Če dobavitelja ERP sistema ni na seznamu bizBox partnerjev, lahko kljub temu zagotovimo avtomatizacijo izmenjave eRačunov in drugih eDokumentov iz ERP sistema podjetja s pomočjo ZZInet klienta.. 

Majhni izdajatelji eRačunov lahko brez dodatnih investicij v programsko opremo pošiljajo in prejemajo eDokumente preko bizBox portala – prvi korak je registracija za pridobitev eNabiralnika za brezplačen prejem elektronskih dokumentov. 

eRačun v xml eSlog formatu se lahko kreira v bizBox portalni rešitvi, ki je pisan na kožo manjšim podjetjem.  Za preverbo pravilnosti formata xml strukture eRačuna za izvoz iz ERP sistema ter izpolnjevanje vseh zahtevanih podatkov za dostavo eRačuna partnerju se dokument v xml obliki lahko enostavno naloži v orodje Vizualizacija eSlog računa  in pregleda vizualizacija. Če struktura ni pravilna, se pojavi obvestilo, da priprava vizualizacije ni mogoča.

 

eLogistične nalepke

Temelj uspešne logistike je natančno označevanje, ki je pomemben del priprave blaga za transport. S standardiziranim označevanjem lažje identificiramo in sledimo blagu, ki je predmet logističnega procesa.

bizBox rešitev eNalepke je namenjena standardnemu označevanju logističnih enot znotraj posamezne preskrbovalne verige. Vsebina in oblika tiskane nalepke ustreza vsem zahtevam veletrgovcev Spar, Tuš, Lidl in drugih. S strani GS1smo pridobili tudi verifikacijo skladnosti logistične nalepke.Logistične nalepke lahko tiskamo s poljubnimi tiskalniki na poljubne samolepilne nalepke različnih dimenzij.

Rešitev spletnega tiskanja logističnih nalepk je namenjena dobaviteljem in kooperantom, katerim omogočamo vnos in tiskanje nalepke, brez investicije v dodatno programsko in tehnično opremo.

Rešitev spletnega tiskanja logističnih nalepk zagotavlja kreiranje SSCC kode, kreiranje in tiskanje logističnih nalepk, shranjevanje in urejanje obstoječih nalepk.bizBox eKompenzacije - Rešitev za digitalizacijo procesa verižnih kompenzacij

eKompenzacije so rešitev kot ekosistem sodelovanja s poslovnimi partnerji s celovito podporo zakonsko skladnih procesov in verodostojnih podpornih funkcij eKompenzacij, za enostavno in varno zapiranje konkretnih terjatev do vaših kupcev in obveznosti do dobaviteljev, z uporabo finančnega instrumenta bilateralnih (medsebojnih) in verižnih kompenzacij.

Omogoča dosegljivost naprednih digitalnih funkcij ter avtomatizacijo kompenzacij tako za mala kot velika podjetja.

•     Priprava, odpiranje in razpošiljanje predloga za kompenzacijo
•     Enostransko zaključevanje medsebojne kompenzacije
•     Zbiranje potrdil kompenzacije
•     Zbiranje zahtevkov za spremembo kompenzacije
•     Zbiranje zavrnitev kompenzacije
•     Priprava in objava specifikacije obveznosti / terjatev
•     Potrditev specifikacije obveznosti / terjatev
•     Zavrnitev specifikacije obveznosti / terjatev
•     Zbiranje potrdil za storno (potrjene) kompenzacije
•     Storno (potrjene) kompenzacije
•     Storno (nepotrjene) kompenzacije
•     Knjiženje potrjene kompenzacije
•     Knjiženje storna kompenzacije•     Povezava s poslovnim registrom Slovenije AJPES
•     Analitika in prikaz kazalnikov uspešnosti
•     Vizualizacija kompenzacije  (PDF)
•     Priloge  (npr. listine, pogodbe, specifikacije)...
•     Komentarji med udeleženci istega podjetja, vezani na kompenzacije
•     Zaznamki - privatne kratke opombe na kompenzaciji
•     ePošta - komunikacija med udeleženci kompenzacije
•     Večjezični uporabniški vmesnik ( slovenščina, hrvaščina in angleščina)
•     Samodejno obveščanje o spremembah v procesu kompenzacije
•     Samodejno številčenje kompenzacij po vaših internih pravilih
•     Samodejno odpiranje in razpošiljanje kompenzacij (določitev časa)
•     Samodejno potrjevanje kompenzacij
•     Dodeljevanje kompenzacij v obravnavo točno določeni osebi
eHramba.si

Je varna certificirana platforma za dolgoročno hrambo dokumentov, ki omogoča različnim dokumentnim in drugim sistemom izvajanje različnih digitalnih procesov v podjetju. Programska oprema in storitev eHramba.si sta certificirani s strani Arhiva RS. Avtentičnost in celovitost hranjenega gradiva se zagotavlja z digitalnimi potrdili in časovnim žigosanjem dokumentov. Vloženi dokumenti se avtomatsko umeščajo v klasifikacijo, lahko pa to opravite tudi ročno. Dokumente lahko potrjujete in jim spreminjate statuse. Potrjevanje dokumentov vključuje vse aktivnosti potrebne za zagotavljanje revizijske sledi, avtentičnosti in celovitosti hranjenih dokumentov.

 

eHramba za digitalizacijo poslovanja

Je storitev elektronske hrambe dokumentov, ki temelji na informacijskem sistemu za hrambo tako poslovne kot druge dokumentacije na enem mestu. V sistemu se lahko hranijo tako dokumenti, ki so izvorno nastali v elektronski obliki kot dokumenti, ki so nastali na papirju in so bili kasneje digitalizirani.

Storitev eHramba.si zajema:

 • vnos in hrambo dokumentov,
 • avtentičnost in celovitost gradiva ves čas hrambe,
 • hrambo elektronskega gradiva na treh geografsko ločenih lokacijah,
 • revizijsko sled, ki zagotavlja sledljivost aktivnosti uporabnikov pri upravljanju z gradivom,
 • časovno žigosanje ob vnosu dokumenta v hrambo,
 • klasifikacijski in signirani načrt,
 • vodenje življenjskega cikla dokumentov,
 • vodenje verzij dokumentov,
 • napredno iskanjem uničenje ( komisijsko) in možnost prevzema eDokumentov.
Vsi dokumenti se vodijo neodvisno in vlagajo sprotno preko varnih poti. Sistemi verzij, tipov dokumentov in metapodatkov so avtomatizirani, vsi vloženi dokumenti so časovno žigosani, z vodenim življenjskim ciklom in posebnim sistemom pooblastil in odgovornosti. Možen je tudi pooblaščen dostop iz poljubnih lokacij.

 

eHramba elektronsko izmenjanih dokumentov

Je dodatna storitev, ki je povezana z bizBox eIzmenjavo, in vključuje avtomatsko vlaganje samo elektronsko izmenjanih dokumentov. Avtomatizacija zajema in hrambe je optimizirana za standardizirane eDokumente (ni ročnega vnosa). Dolgoročna hramba izmenjanih eDokumentov je prilagojena enostavni vpeljavi, avtomatiziranemu vnosu in hitremu iskanju hranjenih eDokumentov. Zajem izmenjanih eDokumentov (povratnice, naročila, …) je avtomatiziran, klasifikacijski načrt je prilagojen tipom izmenjanih dokumentov. Uvedba je takojšnja in ne zahteva prilagoditev na strani uporabnika.

 
eHramba
 

bizBox Logistična platforma - Digitalni voznik

Se kdaj sprašujete kaj se dogaja z vašimi tovorki/pošiljkami od trenutka, ko zapustijo vaše skladišče? Kje se nahajajo, ali so uspešno dostavljeni, kaj je z embalažo in ali je prišlo do kakšnih sprememb, neljubih dogodkov (poškodb, vračil, pritožb)? Bi radi vaše stranke obvestili o predvidenem času dostave ali jim dali informacijo, kje se njihova pošiljka/tovorek nahaja?

S pomočjo logistične platforme je vse to mogoče, saj vam rešitev omogoča popoln nadzor nad vašimi tovorki v realnem času, avtomatsko obveščanje strank in skladišča.
Logistična platforma rešuje problematiko sporočanja in obdelovanja podatkov o tovorkih v realnem času. Večina podjetij s pomočjo programske opreme skrbno organizira pripravo pošiljk, rute, časovna okna, razpored voznikov in vozil in vse kar je potrebno, da tovorki uspešno zapustijo nakladalno rampo. Od rampe naprej, pa v veliki večini ni sledljivosti in informacij o tovorkih. Kje se nahajajo, so uspešno dostavljeni, kaj je z embalažo in ali je prišlo do kakšnih sprememb, neljubih dogodkov (poškodb, vračil, pritožb).

Logistična platforma  rešuje to problematiko s sofisticirano rešitvijo, ki je v realnem času povezana z najnaprednejšim uporabniškim vmesnikom, ki intuitivno vodi voznika skozi njegovo dnevno ruto. Na koncu dneva ni neopravljenih nalog, presenečenj ob vrnitvi v skladišče ali nepotrebnega razkladanja, saj je prometna pisarna (skladišče) v realnem času obveščena o morebitnih spremembah kot so nezmožnost predaje tovorka, poškodba tovorka, vračilo embalaže. Dogajanje je možno spremljati iz prometne pisarne v Vašem sistemu, saj poskrbimo za integracije, ki so potrebne, da vse dodatne funkcionalnosti lahko spremljate iz vam znane programske opreme.
Logistična platforma - LogChain letak


Oglejte si  v 30-minutnem spletnem pogovoru kako smo predstavili izkušnje pri dostavi pošiljk v t.i last mile fazi. Izvedeli boste kako ZZI in Špica že pomagata podjetjem pri tem zahtevnem procesu. Celovita rešitev Digitalni voznik je sestavljena iz dveh delov: Špica zagotavlja mobilni del za vozila, podjetje ZZI pa zaledno nadzorno pisarno in vmesnike na obstoječe sisteme.
  Zapri Na spletnih straneh ZZi.si uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja
spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah.
Copyright, ZZI d.o.o., 2022